Kommunens fordele

En klar fordel for den enkelte kommune er, at et friplejehjem opføres af en privat bygherre og derfor ikke direkte påvirker kommunens anlægsbudget – heller ikke kommunens likviditet eller anlægsloft.

Det er alene REKA Group, der har finansieringsansvaret for etableringen og opførelsen og driftsoperatøren varetager driften. En kommune skal dermed ikke finansiere grundkapitalindskud i forbindelse med etableringen.

På et friplejehjem skal kommunen heller ikke betale for eventuel tomgangsleje – kun hvis der er indgået en aftale om anvisningsret. Og hvis der flytter en borger fra en anden kommune ind på et friplejehjem, så er det hjemkommunen, der skal betale for pleje og omsorg (mellemkommunal refusion).

Det er Socialstyrelsen, som står for at certificere friplejeoperatøren og de enkelte friplejehjem, og det er friplejeoperatøren der ansøger Socialstyrelsen direkte om det. Certificeringen, som Socialstyrelsen foretager, er en kvalitetssikring af virksomheden og friplejehjemmet.

Ved en ansøgning til Socialstyrelsen skal friplejeoperatøren bl.a. gøre rede for det enkelte friplejehjems faglighed, organisation, administrative forhold, økonomi osv.

REKA Group arbejder alene med godkendte driftsoperatører. Den enkelte operatør udvælges på baggrund af blandt andet geografisk placering, kommunens ønsker samt indretning af det enkelte friplejehjem.

Tilsyn friplejehjem

Et friplejehjem er underlagt de samme tilsynsregler som et kommunalt plejehjem.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører et såkaldt risikobaseret tilsyn for alle institutioner, der står for sundhedsfaglig behandling, herunder friplejehjem.

Formålet med tilsynet er at vurdere patientsikkerheden på friplejehjemmet. Det omfatter vurdering af fx medicinhåndtering, journalføring og beboernes retstilling m.v. Friplejehjemmet er på samme vilkår som et kommunalt plejehjem forpligtet til at følge styrelsens henstillinger og evt. påbud.

Friplejehjem er ikke dyrere

I 2015 blev reglerne ændret for taksterne til friplejehjem. I dag koster en plejehjemsplads på et friplejehjem det samme som på de kommunalt drevne plejehjem. Afregningsmodellen betyder nemlig, at kommunerne skal afregne friplejeboligleverandører efter takster, der er beregnet på baggrund af den enkelte kommunes egne udgifter til tilsvarende tilbud (udregnet efter en gennemsnitstakst pr. borger).